Sunday, 11 December 2011

SISTEM BAHASA

Sistem bahasa berfokus kepada pengajaran dan pembelajaran tatabahasa, ejaan, sebutan dan intonasi, kosa kata, dan peribahasa.

1.0 Tatabahasa
Tatabahasa hendaklah dijadikan dasar kecekapan berbahasa dan diajarkan secara terancang dalam konteks untuk ketepatan
berbahasa. Kandungan tatabahasa terdiri daripada morfologi dan sintaksis.

2.0 Sistem Ejaan
Perkara yang ditekankan ialah:
i. pola keselarasan huruf vokal
ii. ejaan kata pinjaman
iii. ejaan kata dasar dan kata terbitan

3.0 Sebutan dan Intonasi
Sebutan dan intonasi diajarkan supaya murid dapat menyebut dengan betul serta memahami intonasi dan jeda. Kemahiran
yang dipupuk ialah kebolehan mengenal pasti dan membezakan pelbagai aspek dalam sebutan dan intonasi supaya murid
dapat menyampaikan sesuatu makna dengan tepat. Sebutan bahasa Melayu yang diajarkan di sekolah hendaklah sebutan
bahasa Melayu baku.

4.0 Kosa kata
Kosa kata terdiri daripada kosa kata umum dan istilah. Penguasaan kosa kata perlu dipertingkat dan diperkembang selaras
dengan pertambahan ilmu dalam mata pelajaran peringkat sekolah rendah.

5.0 Peribahasa
Peribahasa yang merangkumi simpulan bahasa, perumpamaan, pepatah, bidalan dan perbilangan serta kata-kata hikmat
dan bahasa kiasan perlu diajarkan dalam pendidikan Bahasa Melayu. Pemilihan peribahasa, kata-kata hikmat dan bahasa
kiasan hendaklah mengutamakan falsafah, keperibadian dan nilai murni masyarakat Malaysia.

Friday, 9 December 2011

Permainan tatabahasa

Q.1)  Permainan __________ merupakan salah satu permainan tradisional masyarakat di Negeri Kelantan.


A.
B.
C.
D.
Q.2) 
Permainan _________ merupakan salah satu permainan komputer yang diminati oleh para remaja.


A.
B.
C.
D.
Q.3)  __________ itu dikirim oleh kakak saya yang sedang belajar di Australia.


A.
B.
C.
D.
Q.4)  Tertuduh itu hanya mendiamkan diri apabila disoal oleh_________.


A.
B.
C.
D.
Q.5)  Datuk menggunakan ___________ ketika membaca surat khabar.


A.
B.
C.
D.
Q.6)  _____________________ ialah gunung tertinggi di Malaysia.


A.
B.
C.
D.
Q.7)  Negeri Terengganu terletak di ______________ Semenanjung Malaysia.


A.
B.
C.
D.
Q.8)  Ibu membeli enam biji ___________ dari gerai itu.


A.
B.
C.
D.
Q.9)  Televisyen berjenama _________itu telah rosak akibat litar pintas.


A.
B.
C.
D.
Q.10)  Kakak mempunyai banyak koleksi ______________ yang cantik-cantik.


A.
B.
C.
D.
Diagonal Select - Hello Kitty 2